Producenci
Bestsellery
Rower Dziecięcy Tabou Mini Alu 16 cali + Prowadnik mint/ blue TAB23-6050
Rower Dziecięcy Tabou Mini Alu 16 cali + Prowadnik mint/ blue TAB23-6050

699,00 zł

Cena regularna: 859,00 zł

Najniższa cena: 809,00 zł
szt.
Zimowe PROMOCJE
Rower Dziecięcy Tabou Mini Alu 16 cali + Prowadnik blue/ berry TAB23-6090
Rower Dziecięcy Tabou Mini Alu 16 cali + Prowadnik blue/ berry TAB23-6090

699,00 zł

Cena regularna: 859,00 zł

Najniższa cena: 809,00 zł
szt.
Rower Dziecięcy Tabou Mini Alu 16 cali + Prowadnik mint/ blue TAB23-6050
Rower Dziecięcy Tabou Mini Alu 16 cali + Prowadnik mint/ blue TAB23-6050

699,00 zł

Cena regularna: 859,00 zł

Najniższa cena: 809,00 zł
szt.
Promocja Cashback 2024 Tabou

Promocja Rowerów Tabou 

 

Regulamin Promocji „Tabou Cashback” z 1 marca 2024 roku

 

Tabou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczytnie 12-100 przy ul. Polskiej 47A/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000882700, o kapitale zakładowym 5.000 zł, NIP: 7451850098, REGON: 38029059, niniejszym wprowadza promocję „Tabou Cashback” (dalej zwaną „Promocją”), której zasady i warunki określa niniejszy Regulamin Promocji (dalej zwany „Regulaminem”).

 

 • 1. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 

1.     Organizator Promocji:

Tabou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczytnie 12-100 przy ul. Polskiej 47A/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000882700, o kapitale zakładowym 5.000 zł, NIP: 7451850098, REGON: 38029059.

2.     Produkt Promocyjny:

nowy (nieużywany) rower marki Tabou, z kolekcji 2022, 2023 lub 2024 (spośród wymienionych w Tabeli w § 5 ust. 1 Regulaminu), oferowany do sprzedaży bezpośrednio przez Organizatora Promocji lub jego dystrybutorów, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.

3.     Punkt Sprzedaży:

punkt handlowy (o charakterze stacjonarnym lub internetowym), prowadzony bezpośrednio przez Organizatora Promocji lub dystrybutorów wymienionych pod odnośnikiem do strony internetowej, zawartym w § 3 ust. 1 Regulaminu, oferujący w sprzedaży Produkty Promocyjne.

4.     Uczestnik Promocji:

pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (Uczestnikiem Promocji nie może być osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dokonująca zakupu Produktu Promocyjnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności w celu oferowania Produktu Promocyjnego do dalszej sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ani osoba prawna).

5.     Zwrot (Cashback):

jednorazowa premia w postaci kwoty pieniężnej w wysokości określonej w treści Regulaminu, wypłacana przez Organizatora Promocji na rzecz Uczestnika Promocji, w przypadku spełnienia wszystkich warunków Promocji oraz w terminie określonym w treści Regulaminu.

6.     Okres Obowiązywania Promocji

okres od 1 marca 2024 roku do 30 maja 2024 roku lub do wyczerpania zapasów, w którym dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego przez Uczestnika Promocji w Punkcie Sprzedaży uprawnia go do otrzymania Zwrotu (Cashback), po spełnieniu pozostałych warunków określonych w treści Regulaminu.

 

 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Celem Promocji jest promowanie Produktów Promocyjnych.
 2. Przedmiotem Promocji jest przyznanie Uczestnikom Promocji premii pieniężnej w postaci Zwrotu (Cashback) od Organizatora Promocji, w przypadku spełnienia wszystkich warunków Promocji.
 3. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Udział w Promocji oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Udział w Promocji jest dobrowolny, a każdy Uczestnik Promocji może zrezygnować z udziału w Promocji bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

 • 3. Zakup Produktu Promocyjnego
 1. Promocji podlegają Produkty Promocyjne zakupione przez Uczestnika Promocji, bezpośrednio od Organizatora Promocji lub jednego z jego dystrybutorów w Punkcie Sprzedaży, w Okresie Obowiązywania Promocji. Pełna lista dystrybutorów dostępna jest pod adresem: https://www.tabou.pl/sklepy/
 2. Promocja nie obejmuje zakupu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, jeżeli Uczestnik Promocji skorzystał z ustawowego lub umownego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego. Uczestnik Promocji, który otrzymał Zwrot (Cashback), mimo skorzystania z ustawowego lub umownego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego, zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi Promocji premię pieniężną otrzymaną w ramach Zwrotu (Cashback) w terminie 7 (siedem) dni (kalendarzowych) od daty skorzystania przez Uczestnika Promocji z ww. prawa odstąpienia.

 

 • 4. Zgłoszenie udziału w Promocji
 1. W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dokonać zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem internetowym: tabou.pl/cashback
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, powinno zawierać następujące dane osobowe Uczestnika Promocji: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, a także numer rachunku bankowego, prowadzonego dla Uczestnika Promocji przez bank z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej oraz informację o zapoznaniu się przez Uczestnika Promocji z Regulaminem i akceptację jego postanowień.
 3. Każdy Uczestnik Promocji może wziąć w niej udział tylko raz, dokonując tylko jednego zgłoszenia, o którym mowa w par. 4 ust. 1 Regulaminu. Zgłoszenie może dotyczyć dowolnej liczby Produktów Promocyjnych, pod warunkiem, że zostały wymienione na jednym dowodzie ich zakupu (faktura albo paragon).
 4. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, należy dołączyć skan lub fotografię dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (faktura albo paragon) o jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich zawartych na nim treści, fotografię Produktu Promocyjnego o jakości umożliwiającej jego identyfikację jako konkretnego Produktu Promocyjnego (zdjęcie z prawej strony roweru, stroną od przerzutki), zdjęcie poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej zawierającej nr ramy. Każdy dowód zakupu Produktu Promocyjnego może zostać zgłoszony do Promocji tylko jeden raz.
 5. Zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, należy dokonać w terminie od 1 marca 2024 roku do 7 czerwca 2024 roku, każdorazowo nie później jednak niż w terminie 7 (siedem) dni (kalendarzowych) od daty dokonania zakupu Produktu Promocyjnego.
 6. Organizator Promocji ma możliwość jednorazowego wezwania Uczestnika Promocji, w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail, podany przez Uczestnika Promocji w formularzu zgłoszeniowym o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, do poprawienia dokonanego zgłoszenia, jeżeli wprowadzone dane lub załączone załączniki uniemożliwiają weryfikację prawidłowości zgłoszenia lub wypłatę Zwrotu (Cashback). W przypadku wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poprawienie zgłoszenia przez Uczestnika Promocji powinno nastąpić w terminie 7 (siedem) dni od daty wysłania wezwania.
 7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, w sposób sprzeczny z warunkami określonymi w § 4 ust. 1 – 4 Regulaminu lub z przekroczeniem terminu, o którym mowa § 4 ust. 5 Regulaminu, pozbawia Uczestnika Promocji prawa do otrzymania Zwrotu (Cashback). W przypadku wezwania Uczestnika Promocji przez Organizatora Promocji, na podstawie § 4 ust. 6 Regulaminu, do poprawienia zgłoszenia oraz braku poprawienia albo nieprawidłowego lub nieterminowego poprawienia zgłoszenia przez Uczestnika Promocji, prawo do otrzymania Zwrotu (Cashback) nie przysługuje.
 8. Uczestnik Promocji przyjmuje do wiadomości, że Organizator Promocji nie odpowiada za brak zapoznania się przez Uczestnika Promocji z treścią wiadomości e-mail zawierającej wezwanie do poprawienia zgłoszenia, o której mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności, gdy wynika to z ustawień skrzynki pocztowej Uczestnika Promocji lub z innych przyczyn technicznych lub losowych.

 

 • 5. Zasady Zwrotu (Cashback)
 1. Uczestnik Promocji, który spełnił wszystkie warunki określone w Regulaminie, otrzyma Zwrot (Cashback) w wysokości zależnej od kategorii nabytego Produktu Promocyjnego, zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej:

 

Produkt Promocyjny:

kwota Zwrotu (Cashback) (brutto)

rower z kategorii „DLA DZIECI” (KOLEKCJA 2022, 2023, 2024)

25 PLN

rower z kategorii „MŁODZIEŻOWE”, „DIRT” „BMX” (KOLEKCJA 2022, 2023, 2024))

50 PLN

rower z kategorii  „CROSS”, „TREKKING”, „MTB”, „MIEJSKIE” lub „GRAVEL” (KOLEKCJA 2022, 2023, 2024)

75 PLN

rower z kategorii  „ E-BIKE” (KOLEKCJA 2022, 2023, 2024)

200 PLN

Model: „RETRO”

(KOLEKCJA 2022, 2023, 2024)

500 PLN

 

 1. Wypłata Zwrotu (Cashback) nastąpi na rachunek bankowy Uczestnika Promocji podany w formularzu zgłoszeniowym o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, najpóźniej do 30 czerwca 2024. Przez datę wypłaty rozumie się datę wykonania przelewu wychodzącego przez Organizatora Promocji.

 

 • 6. Reklamacje dotyczące Promocji
 1. Uczestnik Promocji ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Promocji w terminie do 15 lipca 2024 roku.
 2. Reklamacja, o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu powinna zostać wysłana na następujący adres e-mail Organizatora Promocji: info@tabou.pl lub listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora Promocji: ul. Polska 47A/24, 12-100 Szczytno.
 3. Reklamacja, o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu powinna zawierać następujące dane osobowe Uczestnika Promocji: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail (w przypadku wysłania reklamacji w wiadomości e-mail) albo adres do korespondencji (w przypadku wysłania reklamacji listem poleconym), a także powinna zawierać opis okoliczności będących podstawą reklamacji. Do reklamacji, o której mowa w zdaniu poprzednim należy dołączyć dowód zakupu Produktu Promocyjnego (faktura albo paragon) w formie skanu lub fotografii o jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich zawartych na nim treści (w przypadku wysłania reklamacji w wiadomości e-mail) albo kserokopię dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (faktura albo paragon) o jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich zawartych na nim treści (w przypadku wysłania reklamacji listem poleconym).
 4. Reklamacja, o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu zostanie rozpatrzona przez Organizatora Promocji w terminie 14 (czternaście) dni od daty jej wpływu na serwer poczty e-mail Organizatora Promocji albo od daty doręczenia reklamacji listem poleconym Organizatorowi Promocji.
 5. Organizator Promocji powiadomi Uczestnika Promocji o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji, wysyłając odpowiedź na podany przez Uczestnika Promocji adres e-mail lub odpowiadając listownie na wskazany przez Uczestnika Promocji adres do korespondencji. Sposób rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora Promocji nie podlega dalszej reklamacji ani odwołaniu, a reklamacja dotycząca danych okoliczności zostanie rozpatrzona przez Organizatora Promocji tylko jeden raz.

 

 • 7. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Tabou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczytnie 12-100 przy ul. Polskiej 47A/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000882700, o kapitale zakładowym 5.000 zł, NIP: 7451850098, REGON:
 2. Tabou sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Uczestników Promocji z zachowaniem poufności i z zastosowaniem środków zabezpieczających je przed niepowołanym dostępem osób trzecich, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) oraz obowiązującymi przepisami ustaw.
 3. Tabou przetwarza dane osobowe Uczestników Promocji, w związku z przystąpieniem przez nich do Promocji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu:
 4. organizacji i przeprowadzenia Promocji,
 5. komunikacji z Uczestnikami Promocji, w tym otrzymywania zgłoszeń udziału w Promocji oraz wzywania do poprawienia zgłoszeń udziału w Promocji,
 6. wypłaty Zwrotu (Cashback),
 7. obsługi reklamacji dotyczących Promocji, w tym otrzymywania złożonych reklamacji oraz udzielania odpowiedzi zawierających sposób rozpoznania reklamacji.
 8. Tabou sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Uczestników Promocji także do celów związanych z wywiązaniem się przez Tabou sp. z o.o. z obowiązków prawnych, w tym podatkowych i księgowych (podstawą przetwarzania jest niezbędność danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 9. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Klientów dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
 10. w celu zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Tabou sp. z o.o. dla celów mających związek naruszeniem prawa,
 11. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 12. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 13. Brak podania przez Uczestnika Promocji wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę do udziału w Promocji oraz do uzyskania Zwrotu (Cashback).
 14. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 15. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w zgłoszenia udziału w Promocji przez Uczestnika Promocji oraz inne dane podane przez Uczestnika Promocji w związku z udziałem w Promocji, w tym w ramach złożenia reklamacji.
 16. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników Promocji w celach wskazanych w § 7 ust. 2 Regulaminu, ich dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
 17. osobom zatrudnionym przez Tabou sp. z o.o. uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Promocji i świadczenia usług w ramach Promocji, w tym w celu przyjmowania zgłoszeń udziału w Promocji, rozpatrywania złożonych reklamacji oraz wypłaty Zwrotu (Cashback),
 18. podmiotom wspierającym Tabou sp. z o.o. w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Tabou sp. z o.o. (tzw. procesorzy danych),
 19. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 20. Dane osobowe Uczestników Promocji nie stanowią przedmiotu profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 21. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Promocji.
 22. Po upływie okresu, o którym mowa w § 7 ust. 10 Regulaminu, dane osobowe Uczestników Promocji mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Tabou sp. z o.o. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w § 7 ust. 3 i 4 Regulaminu (z zastrzeżeniem terminów przewidzianych przez przepisy prawa podatkowego).
 23. Tabou sp. z o.o. zapewnia, że Uczestnikom Promocji, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
 24. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 25. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych,
 26. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 27. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 28. prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 29. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Tabou sp. z o.o.
 30. Uczestnik Promocji uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa powyżej i poniżej, na następujący adres e-mail Organizatora Promocji: info@tabou.pl lub listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora Promocji: ul. Polska 47A/24, 12-100 Szczytno.
 31. W zakresie, w jakim Uczestnik Promocji udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 32. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Tabou sp. z o.o. danych osobowych Uczestnika Promocji narusza przepisy RODO, Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora Promocji: https://www.tabou.pl oraz w siedzibie Organizatora Promocji.
 2. Organizator Promocji ma możliwość zmiany Regulaminu w którymkolwiek z następujących przypadków:
 3. zmiany obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, ich interpretacji lub sposobu stosowania, wywołującej wpływ na treść Regulaminu lub organizację Promocji,
 4. wydania przez uprawniony organ władzy publicznej zalecenia, decyzji lub orzeczenia dotyczącego treści Regulaminu lub organizacji Promocji,
 5. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności o charakterze globalnym, wywołującej wpływ na treść Regulaminu lub organizację Promocji,
 6. w celu dokonania aktualizacji lub korekty danych kontaktowych lub innych danych dotyczących Organizatora Promocji zamieszczonych w Regulaminie,
 7. gdy wprowadzona zmiana postanowień Regulaminu wywołuje skutki korzystniejsze dla Uczestników Promocji w stosunku do zmienionych postanowień Regulaminu.
 8. Każdorazowa zmiana Regulaminu, o której mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu, zostanie opublikowania na stronie internetowej Organizatora Promocji, o której mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu i zacznie obowiązywać od momentu jej publikacji.

Regulamin podlega prawu polskiemu, a w kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego. Komunikacja Uczestników Promocji z Organizatorem Promocji będzie 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Infolinia:

Telefon: 660 421 570

Email: biuro@e-kaspar.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl